چه اشخاصی می‌توانند اسناد و اوراق شرکت ها را امضا کنند؟
1398/1/21
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: دپارتمان حقوقی

شرکت‌ها اشخاص حقوقی هستند که فعالیت‌های خود را از طریق نماینده‌های حقیقی خود انجام می دهند. ازجمله این امور، امضای عقود و قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور و اورای عادی و اداری است. اینکه چه اشخاصی می‌توانند امضاکننده این دسته از اوراق باشند، امری است که هیات مدیره درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند. علاوه بر این هیات مدیره می‌تواند تصمیم بگیرد که چند شخص لازم است این اسناد را امضا کنند. بنابراین ممکن است هیات مدیره تصمیم بگیرد به منظور اعمال برخی نظارت‌ها، برای اسناد و اوراق تعهدآور مانند قراردادها، چک یا سفته و مانند آن، مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره، دو نفر از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره و مانند آن امضاکننده باشند. انتخاب هر کدام از حالات یادشده توسط هیات مدیره امکانپذیر است.

حال ممکن است هیات مدیره تصمیم بگیرد، امضای اوراق عادی و اداری که تعهدی برای شرکت به همراه ندارند توسط شخص مدیر عامل و یا هر کدام از اعضای هیات مدیره به‌تنهایی صورت بگیرد و یا آنکه امضای این دسته از اوراق نیز مانند اسناد تعهدآور شرکت نیازمند دو یا سه امضا باشد. بنابراین دیده می‌شود که هیات مدیره می‌تواند تعیین‌کننده اشخاص صاحب امضای مجاز شرکت باشد و می‌تواند این اشخاص را هر زمان که تصمیم گرفت تغییر دهد و یا آنکه روش دیگری را برای امضای اوراق عادی یا تعهدآور برگزیند.

گاهی اوقات ممکن است هیات مدیره تصمیم بگیرد که تنها اسناد مالی یا اوراق تعهدآوری که از یک مبلغ مشخصی بالاتر هستند، نیازمند امضای دو شخص باشد و برای سایر اسناد تعهدآور کمتر از آن مبلغ، یک امضا کفایت کند. همانطور که گفته شد، اینها مواردی هستند که هیات مدیره درخصوص آنها تعیین تکلیف می‌کند.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.