کارگاه درآمدزایی پایدار از تبلیغات و جذب مخاطبین هدف
کارگاه تفکر طراحی در کسب و کار
کارگاه نحوه ارائه به سرمایه گذار
کارگاه تدوین و بهبود طرح و مدل کسب و کار
کارگاه فرآیند تامین مالی برای استارتاپ ها
کارگاه بازی با استراتژی های بازاریابی و بازاریابی دیجیتال | بخش اول
کارگاه تجربه طراحی کمپین در یک روز کاری
کارگاه افزایش عملکرد تیم
کارگاه ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها
کارگاه کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا
کارگاه کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا | بخش دوم
کارگاه استراتژی محتوا در کسب و کار