کارن

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری

ما کارآفرینان و استارتاپ های مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

4256 کارآفرین

1364 استارتاپ

1320 سرمایه گذار

133 سرمایه گذاری

استارتاپ های تامین مالی جمعی

جدیدترین استارتاپ ها

سرمایه گذاران عضو