ما کارآفرینان و طرح‌های مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

5000+ کارآفرین

100+ طرح‌

2000+ سرمایه گذار

1500+ سرمایه گذاری

طرح‌های تامین مالی جمعی

متعهدین