ما کارآفرینان و استارتاپ های مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

3938 کارآفرین

1254 استارتاپ

1163 سرمایه گذار

68 سرمایه گذاری

جدیدترین استارتاپ ها

سرمایه گذاران عضو