• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08

کارن کراد

ما کارآفرینان مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن کراد این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

مزایای منحصر بفرد کارن کراد ...

سرمایه گذاران بین المللی

پروژه های قدرتمند

ارزیابی از طریق معیارهای جهانی

پشتیبانی از سرمایه گذاری

جدیدترین پروژه ها

سرمایه گذاران