امید ظریف پور
امید ظریف پور
مدیر اجرایی شتابدهنده دیموند
احمدرضا مسرور
احمدرضا مسرور
مدیر اجرایی شتابدهنده دیموند
شتابدهنده دیموند
شتابدهنده دیموند
Ali Amiri
Ali Amiri
Business Analyst at Iran Technology and Entrepreneurship Company(KEFA)
سید جلال  احمدزاده
سید جلال احمدزاده
ُسجاد سفلائیان
ُسجاد سفلائیان
امیرحسین جهانی کیا
امیرحسین جهانی کیا
Abraham Shadafrough
Abraham Shadafrough
Entrepreneur, Business Developer, Marketing & E-Commerce Expert
سعید  روح پور
سعید روح پور
سینا قدس
سینا قدس
بهنام  ثقفی
بهنام ثقفی
علی اکبر فرجادیان
علی اکبر فرجادیان
سهیل اعرابی
سهیل اعرابی
علیرضا  اکرمی
علیرضا اکرمی
عطا  افتخاری
عطا افتخاری